RESEARCH PAPER
Military education for students within the framework of the Academic Legion: A pilot project
 
More details
Hide details
1
Pedagogical University of Cracow
Online publication date: 2018-10-20
Publication date: 2018-10-22
 
Security and Defence Quarterly 2018;21(4):73–86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents assumptions about the new model of military training for students within the framework of the Academic Legion. It also discusses the traditions of military training of students and graduates in the Second Polish Republic and following the transformations of 1989, with special focus on the tradition of the Academic Legion. Furthermore, it examines assumptions about the pilot project of military training of students that was implemented in the academic year 2017/2018 and highlights the training curriculum for the theory course and for the practical military drills during holidays.
 
REFERENCES (12)
1.
Chmieliński, B., 2015. Szkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższychw latach 1945-2015. In W. Łach and D. Radziwiłłowicz (eds.), Wpływ doświadczeńII wojny światowej na przemiany organizacyjne i doktrynalne Wojska Polskiegow systemie obronnym państwa w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. WydziałHumanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
2.
Decyzja nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawiewdrożenia programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach LegiiAkademickiej.
 
3.
Dziemianko, Z., Łagodowski, W., 2010. Edukacja obronna młodzieży akademickiejw II RP. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 1, 79-86.
 
4.
Glińska, P., „Legia Akademicka” – czas na praktykę. Polska Zbrojna. [online] Availablefrom: http://www.polska-zbrojna.pl/h... [Accessed 22 Apr 2018].
 
5.
Kęsik, J., 1998. Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej1918–1939. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
6.
Legia Akademicka KUL, 2015. Cztery cykle rozwoju proobronnego. Przegląd StrzeleckiArsenał, 3.
 
7.
Lista uczelni uczestniczących w programie “Legia Akademicka”. Wojsko Polskie[online] Available from: http://www.wojsko-polskie.pl/p... [Accessed 21 Apr 2018].
 
8.
Pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów – „Legia Akademicka”,„Wojsko Polskie”, [online] Available from: http://www.wojsko-polskie.pl/p... 21 Apr 2018].
 
9.
Program szkolenia do realizacji Edukacji wojskowej studentów w ramach LegiiAkademickiej – część teoretyczna modułu podstawowego i modułu podofi cerskiego,Warszawa 12 IX 2017.
 
10.
Wywiał, P., 2009. Związek Strzelecki w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski:tradycja i wyzwania XXI wieku. Biuro Wydawnicze Związku Strzeleckiego, Łódź.
 
11.
Wywiał, P., 2014. Współpraca wojska z organizacjami Przysposobienia Wojskowegow garnizonie krakowskim. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studiade Securitate et Educatione Civili, 4.
 
12.
Zegan, P., 2000. Pilotażowy program szkolenia wojskowego studentów uczelniszczecińskich w Studium Wojskowym Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. InM. Kaliński (ed.), Ochotnicze wojskowe szkolenie studentów. Ministerstwo ObronyNarodowej, Warsaw.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741