Publisher
 
Publisher: War Studies University
Address:
War Studies University
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warsaw
Poland

Phone: +48 602374373
E-mail: sdq@akademia.mil.pl
http://www.akademia.mil.pl/
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741