RESEARCH PAPER
Concepts of managing and increasing the efficiency of using airspace in relation to increasing air traffic
 
More details
Hide details
Online publication date: 2018-03-20
Publication date: 2018-03-29
 
Security and Defence Quarterly 2018;18(1):45–56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polish airspace is available on equal terms to all its users. Due to the increasing air traffic airspace structure and the system of airspace, management should constantly improve, taking into account the provisions of international and national conditions. The article looks at issues in the management of airspace in order to increase the efficiency of the use of Polish airspace while maintaining an appropriate level of air traffic safety during flight operations by military and civilian aircraft.
 
REFERENCES (11)
1.
Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation. Air Traffi c Services.
 
2.
Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation. Air Information Services.
 
3.
Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation. Air Traffi c Regulations.
 
4.
Annex 20 to the Convention on International Civil Aviation. Safety Management.
 
5.
Doc 444 (ICAO). Air Traffi c Management.
 
6.
International Civil Aviation Convention signed on 7 December 1944. (OJ of 26 June 1959).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (DzU z 2008, Nr 210, poz. 1324).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2005, nr 11, poz. 80).
 
9.
Ustawa z dnia 12 grudnia 1990 r. o ochronie granicy państwowej (DzU 2009, nr. 12, poz. 67).
 
10.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (DzU 2002, nr. 130, poz. 1112).
 
11.
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (DzU 2006 nr 249, poz. 1829).
 
 
CITATIONS (1):
1.
The rules and organization of air traffic at airstrips during military operations: Based on experience gained on missions in Chad and Afghanistan
Rafał Zajkowski
Security and Defence Quarterly
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741