Geodata sources and geoinformation systems in hydrometeorological security
 
More details
Hide details
1
Collegium Balticum University, Szczecin, Poland
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Security and Defence Quarterly 2016;11(2):93-109
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A definition of the concept of information was placed in the publication of spatial ata with reference to the hydrometeorological systems covering the country. The next keys to the encryption and transmitting of hydrometeorological measurement were specified in the international system for warning against the dangerous phenomena of the weather. The characteristics of meteorological data they presented were based on the system of weather satellites (circumpolar and geostationary) and of the POLRAD radar system, included in the radar security system of European space. At the end, a few examples were given of geoportals monitoring the state of the natural environment and elements of the ISOK security system, the SMOK system and SSH military system of the Republic of Poland.
 
REFERENCES (52)
1.
Drzewiecki D., 2001 – Geneza i dynamika wybranych zjawisk pogody niebezpiecznych dla.
 
2.
lotnictwa (na przykładzie zachodniej części dorzecza górnej Wisły), praca doktorska,.
 
3.
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.
 
4.
Burroughs W.J. 1991, Watching the world’s weather. Cambridge University Press,.
 
5.
Cambridge.
 
6.
Drzewiecki D., Chaładyniak D., 2000, Satellite images acquisition from the Internet for.
 
7.
military meteorologists educating. IV International Symposium on Military Meteorlogy,.
 
8.
Hydro-meteorological support of allied forces and PfP member‘s tasks realization,.
 
9.
Malbork Poland 26- 28 September 2000, materiały konferencyjne, s. 69- 76.
 
10.
Chaładyniak D., Drzewiecki D., 2001, Application of GIRD data and satellite images.
 
11.
investigation of frontolysis process. Uniwersytet Gdański, Rocznik fizyczno-.
 
12.
geograficzny, tom VI 2001, Zastosowanie danych girdowych w klimatologii.
 
13.
i hydrologii, s. 51-5.
 
14.
Drzewiecki D., 2003, Winds frequency in the strong different form of the ground.
 
15.
V International Symposium on Military Meteorology, Metoc Services’ Tasks in NATO.
 
16.
Operations, Missions and Exercises, Poznań Poland 1 – 3 October 2003, s. 67–69.
 
17.
Drzewiecki D., 2005, Problematyka przetwarzania danych klimatycznych. Zeszyty.
 
18.
Naukowe Akademii Obrony Narodowej Nr 1(58)A, Warszawa 2005, s.185-194.
 
19.
Drzewiecki D., 2015, Meteorological elements of selected historical events based on the.
 
20.
weather map digital reconstruction, Security and Defence, Central European Forum.
 
21.
on Military Education, National Defence Uniwersity (Akademia Obrony Narodowej),.
 
22.
Quarterly No 4, Warszawa 2015, s. 49 – 57.
 
23.
German Advisory Council on Global Change (WBGU), 2007 – “Climate Change as.
 
24.
a Security Risk”, Berlin, Germany.
 
25.
Graniczny M., Mizerski W., 2009, Katastrofy przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe.
 
26.
PWN, Warszawa.
 
27.
Heede Richard, 2013 – “Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions.
 
28.
to fossil fuel and cement producers, 1854-2010”, Climatic Change (2014), Article is.
 
29.
published with open access at Springerlink.com.
 
30.
IPCC, 2014 – Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change.
 
31.
Mitigation (SRREN) “Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate.
 
32.
Change”, Cambridge University Press, UK and New York, NY, USA.
 
33.
Janiszewski F., 1988 - Instrukcja dla stacji meteorologicznych, Instytut Meteorologii.
 
34.
i Gospodarki Wodnej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, s. 66 – 69.
 
35.
Jafernik H., Wilczek Z., Ziarko J., 2000, Meteorologiczna osłona działań lotnictwa. Dom.
 
36.
wydawniczy Bellona, Warszawa.
 
37.
J. D. Macdougall, 2004 – “Frozen Earth: The Once and Future Story of Ice Ages” University.
 
38.
of California Press, Ltd.
 
39.
Klucze FM 12 – XII Ext. SYNOP, DO SZYFROWANIA WYNIKÓW PRZYZIEMNYCH.
 
40.
OBSERWACJI METEOROLOGICZNYCH, dla celów synoptycznych, oraz KLUCZE.
 
41.
STORM – AVIO, Warszawa 1996.
 
42.
Moran J., Morgan M., 1989, Meteorology the atmosphere and the science of weather.
 
43.
MPC New York.
 
44.
Ostrowski M., 1999, Meteorologia dla lotnictwa sportowego. Aeroklub Polski. Warszawa.
 
45.
The CNA Corporation, 2007 – “National Security and the Threat of Climate Change”,.
 
46.
Alexandria, Virginia , USA.
 
47.
Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki.
 
48.
i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania.
 
49.
gospodarczego), tom 3, Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju,.
 
50.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2012.
 
51.
Zagrożenia okresowe występujące w Polsce, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa RCB.
 
52.
– Warszawa, 2013.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top