RESEARCH PAPER
Immigrant integration policy and practices in Poland
 
More details
Hide details
1
War Studies Univesity, Poland
2
Faculty of National Security, War Studies University
CORRESPONDING AUTHOR
Dorota Domalewska   

War Studies Univesity, Poland
Submission date: 2019-04-03
Final revision date: 2019-04-24
Acceptance date: 2019-04-26
Online publication date: 2019-05-20
Publication date: 2019-06-28
 
Security and Defence Quarterly 2019;25(3):3–14
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Globalization, open borders and population movements, especially from war torn countries, have brought a new set of chances and challenges to every modern state. Since its accession to the European Union in 2004, Poland has been experiencing a steady transformation from a country producing emigrants to a destination country for a growing number of immigrants. The aim of the article is to discuss the impact of immigration on policymaking at the national level with emphasis on the legal status of immigrants and integration policy issues. Furthermore, the paper aims to initiate scientific discussion on migration integration policy and a complex system of migration policy and management.

Methods:
The study uses critical analysis of secondary sources: literature and sectoral policies in areas such as the labour market, education, and welfare pointing out benefits offered to immigrants.

Results:
The analysis presents immigration integration policies and practices adopted and implemented in Poland.

Conclusions:
The research leads to the conclusion that the number of immigrants in Poland will significantly increase by 2030. Therefore, it is urgent to develop comprehensive migration management system in Poland, which will regulate the status of immigrants paying close attention to resolving integration policy issues.

 
REFERENCES (30)
1.
Act of 12 March 2004 on social assistance (Journal of Laws of 2009 No. 182).
 
2.
Act of 27 August 2004 on health care services fi nanced from public funds (Journal of Laws of 2008, No. 164, item 1027).
 
3.
Act of 9 June 2011 on supporting the family and the foster care system (Journal of Laws of 2013, item 135).
 
4.
Act of 12 December 2013 on foreigners (Journal of Laws of 2013, item 1650).
 
5.
Banaszkiewicz, A., 1999. Główne kierunki i natężenie migracji światowych w latach 1945-1995. In Migracje i społeczeństwo. Warsaw, 3, 21-37.
 
6.
Convention and protocol relating to the status of refugees. [online] Available from: http://www.unhcr.org/protectio... [Accessed 30 May 2018].
 
7.
DebBurman, N., 2005. Immigrant education. Variations by generation, age-at-immigration, and country of origin. New York, 2005.
 
8.
Domalewska, D., 2016. Immigration, stereotypes, and social security: The portrayal of migrant groups in public discourse. Security and Defence Quarterly, 13 (4), 15-31. doi: 10.35467/sdq/103231.
 
9.
Domalewska, D. 2018. Migracje a integracja imigrantów wyzwaniem edukacji dla bezpieczeństwa. In Urych, I. (ed.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie. Warsaw : Wydawnictwa Akademii Sztuki Wojennej.
 
10.
Dragan, A., 2016. Polska jako kraj migracji. [online] Kancelaria Senatu. Available from: https://www.senat.gov.pl/gfx/s... [Accessed 29 May 2018].
 
11.
European Commission, 2017. Your social security rights in Poland. [online] Available from: http://ec.europa.eu/social/mai... [Accessed 29 May 2018].
 
12.
Fejfer, K. 2017. W 2016 były o trzy przestępstwa z nienawiści mniej niż w 2015 i trzy razy więcej niż w 2014. [online] OKO Press. Available from: https://oko.press/2016-byly-o-... [Accessed 29 May 2018].
 
13.
Gawlik-Kobylińska, M., Trochowska, K., and Maciejewski, P., 2016. Cywilno-wojskowe kształcenie międzykulturowe w formie blended learningu. E-mentor, 3 (65), 24-34. doi: 10.15219/em65.1251.
 
14.
Główny Urząd Statystyczny, 2017. Rocznik demografi czny 2017. Warsaw: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
15.
Główny Urząd Statystyczny, 2014. Sytuacja demografi czna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Warsaw: Zakład Wydawnictw Statystycznych. [online] Available from: https://udsc.gov.pl/ trends-migration-wi-half-2017-r / [Accessed 21 Feb 2018].
 
16.
Godlewska, J., 2013. Migracje i imigranci w Polsce – skala, podstawy prawne, polityka [online] Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska. Available from: http://www.eapn.org.pl/wp-cont... podstawy-prawne-polityka.pdf [Accessed 30 May 2018].
 
17.
European Commission, n.d., Who qualifi es for international protection [online] Available from: https://ec.europa.eu/home-aff airs/what-we-do/policies/asylum/refugee-status_en [Accessed 30 May 2018].
 
18.
Perspektywy Education Foundation, n.d. Over 65,000 foreign students in Poland [online] Study in Poland. Available from: http://www.studyinpoland.pl/en... [Accessed 28 May 2018]. Iglicka K., Wejnar A., 2005. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na ruchy migracyjne na terenie Polski. Warsaw : Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 
19.
Iglicka K., Wejnar A., 2005. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na ruchy migracyjne na terenie Polski. Warsaw : Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 
20.
Kępińska E., Kindler M., 2013. Poland. In Triandafyllidou, A., Gropas, R. (eds), European immigration: sourcebook, Alershot : Ashgate.
 
21.
Konieczna-Sałamatin J., 2015. Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych. In Konieczna-Sałamatin J. (ed.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015. Warsaw : Wyd. iSEE and Fundacja Nasz Wybór.
 
22.
National Contact Point to the European Migration Network in Poland, 2014. Migrant access to social security in Poland. [online] Available from: https://ec.europa.eu/home-affa... national_report_social_security_en.pdf [Accessed 29 May2018].
 
23.
Sakson, A. Migracje w XX Wieku. [online] Available from: http://mighealth.net/pl/images... [Accessed 25 May 2018].
 
24.
Soboń, A., Piertuniak, M., 2019. Illegal immigration as a threat to the safety of the Republic of Poland. Security and Defence Quarterly, 23 (1), 63-78. doi: 10.35467/sdq/103409.
 
25.
Torowska, J., 2016. Sytuacja edukacyjna dzieci imigrantów w Polsce – raport Eurydice a refleksje na marginesie spotkania poświęconego aktualnej sytuacji uchodźców w Krakowie i Polsce – wybrane aspekty. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 25.
 
26.
Trochowska, K., Gawlik-Kobylińska, M., 2015. Information and communication technologies in intercultural competence training for the purpose of Ministry of National Defence. Introduction to cultural awareness course. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2, 79-94.
 
27.
Urych, I., 2012. Autorytet nauczyciela akademickiego a odpowiedzialność. Zeszyty Naukowe AON. 86 (1), 278-290. doi: 10.5604/01.3001.0011.7445.
 
28.
Urych, I., 2013. Wartości wychowania a bezpieczeństwo młodego człowieka. Zeszyty Naukowe AON. 90 (1), 227-241.
 
29.
Wprost, 2015. Już w 2030 roku może brakować rąk do pracy. [online] Available from: https://www.wprost.pl/522051/J... [Accessed 30 May 2018].
 
30.
Żakowska M., 2018. Konflikt zbrojny jako element edukacji dla bezpieczeństwa – dylematy definicyjne. In I. Urych (ed.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie. Warsaw: Akademia Sztuki Wojennej.
 
 
CITATIONS (2):
1.
Migracje z państw objętych konfliktami zbrojnymi - analiza wypowiedzi parlamentarzystów na Twitterze
Dorota Domalewska, Marzena Żakowska
Przegląd europejski
 
2.
Counteracting Threats to Societal Security at School
Dorota Domalewska
Safety & Defense
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741