RESEARCH PAPER
Modern aspects of the development of security in air transport under the conditions of air terrorism
Daniel Michalski 1  
,   Adam Radomyski 1  
 
More details
Hide details
1
National Security and Logistics, The Polish Air Force University, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Daniel Michalski   

National Security and Logistics, The Polish Air Force University, dywizjonu 303 no 35, 08-521, Dęblin, Poland
Submission date: 2019-06-15
Final revision date: 2019-07-03
Acceptance date: 2019-07-08
Online publication date: 2019-08-09
Publication date: 2019-09-30
 
Security and Defence Quarterly 2019;26(4):51–66
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The authors determined the following aim of this article: identifying threats generated by air terrorism as well as characterizing the forms, methods, and manners.

Methods:
Authors used theoretical methods of research. The article presents research findings with regard to the organization and operation of security systems in civil air transport. At the article, the authors focused on air terrorism and security system in the airport.

Results:
The presented results of the study are not limited only to the theoretical aspects of terrorism. Authors also characterize organizational and technical undertakings that have already been implemented into security systems in aviation by national and intergovernmental institutions, responsible for its protection.

Conclusions:
Regardless of the form of air terrorism and applied means, an important issue is a fact that every attempt to intercept an aerial asset is attractive for terrorists, due to the fact that each time it causes not only damage or destruction of the machine itself and the death of passengers, but it is also a real threat to airport infrastructure, installations and urban residents. In addition, the events are accompanied by high-profile media coverage.

 
REFERENCES (23)
1.
Avihai, H., 2009. Aviation Terrorism. Evolution, Motivation and Escalations. Saarbrücken: VDM Verlag.
 
2.
Barcik, J., 2004. Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego. Warszawa.
 
3.
Bednarczyk, A., 2016. Odprawa biletowo-bagażowa i kontrola bezpieczeństwa w porcie lotniczym. Studenckie Zeszyty Naukowe, Bezpieczeństwo powietrzne państwa. Innowacyjność, nauka, technika, 1.
 
4.
Cieślak, G., 2010 Infrastruktura krytyczna lotnisk – kuracja ze skutkami ubocznymi, Terroryzm, 1.
 
5.
Compa, T., 2013. Bezpieczeństwo operacji w portach lotniczych. Obsługa handlingowa. Dęblin: WSOSP.
 
6.
Compa, T., 2012. Ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji. Dęblin: WSOSP.
 
7.
Compa, T., Załęski, K., 2012. Terroryzm w lotnictwie. Dęblin: WSOSP.
 
8.
Glen, A., 2014. Terroryzm lotniczy. AON, Warszawa.
 
9.
Jałoszyński, K., 2002. Współczesne zagrożenie terroryzmem powietrznym, kierunki przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania mu oraz walki z tym zjawiskiem In: J. Gotowała (ed.), materiały z konferencji naukowej entitled „Bezpieczne Niebo” 2002, Warszawa: AON.
 
10.
Jenkins, B.M., 1975. International Terrorism: A New mode of Conflict, In: Carlton, D., Shaerf C. ed, International Terrorism and World Security, London: Crom Helm.
 
11.
Karpowicz, J., Klich, E., 2004. Bezpieczeństwo lotów i ochrona lotnictwa przed atakami bezprawnej ingerencji, Warszawa: AON.
 
12.
Karkowiak, E., 2018. Unmanned Aerial Vehicles in the Security Service and as a New Tool in the Hands of Criminals, Safety and Defense, 4 (1).
 
13.
Kopaliński W., 2000. Słownik wyrazów obcych, Warszawa.
 
14.
Koziej, S., 2006. Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI. Toruń: Adam Marszałek.
 
15.
Liedel, K., ed., 2003. Zwalczanie terroryzmu lotniczego, Warszawa: Jurysta.
 
16.
Marcinko, M., 2008. Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym, Dęblin: WSOSP.
 
17.
ICAO. 2017. Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation: Security – Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, 10th ed., 2017.
 
18.
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, ed., 1996. Podręcznik ochrony lotnictwa cywilnego przed atakami bezprawnej ingerencji. Warszawa: V.
 
19.
Radomyski, A., 2018. Współczesne aspekty przeciwdziałania terroryzmowi lotniczemu In: Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse wyzwania ryzyko i zagrożenia, ed. P. Polsko, K. Załęski, M. Bracio, Dąbrowa Górnicza: Akademia WSB.
 
20.
Radomyski, A., 2017. Kształtowanie bezpieczeństwa powietrznego jako integralnego elementu obronności państwa, Przegląd Naukowy o Obronności, 3.
 
21.
Radomyski, A., 2018. Współczesne determinanty bezpieczeństwa powietrznego państwa, Historia i Polityka, 25 (32).
 
22.
Szucki, J., Gąsiorowski, M., Zając, G. Szczelina, M., 2011. Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 
23.
Zieliński, M., 2010. Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 4.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741