RESEARCH PAPER
Multidisciplinary approach to the analysis of the process of perceiving warning signals
 
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology, Institute of Security and Defence Systems
 
 
Online publication date: 2017-06-23
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Security and Defence Quarterly 2017;15(2):21-37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of research and literature studies in terms of the perception of threats. The author presents the main factors affecting the quality and efficiency of the perception of threats. The paper firstly looks at an integrated model of the perception of the warning signal and, secondly, the complexity and multidiscipline of the approach required by this model, arguing and advocating broadening the field of interest in security sciences to other fields and disciplines.
 
REFERENCES (34)
1.
R. Kalinowski, Monitorowanie zagrożeń, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2003, p. 6.
 
2.
R.J. Sternberg, Psychologia poznawcza, WSiP, Warsaw 2001.
 
3.
J. Bobryk, Akty świadomości i procesy poznawcze, Leopoldinum, Wrocław 1996; A. Kolańczyk, Czuję, myślę, jestem: świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999; A.M. Zając, Fenomenologiczne wątki w psychologii poznania: badania Danuty Gierulanki nad przyswajaniem pojęć i rozumieniem tekstu, Wydawnictwo Uniwerytetu Śląskiego, Katowice 2012; M. Tomasello, Kulturalne źródła ludzkiego poznawania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 2002; E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, PWN, Warsaw 2007; T. Maruszewski, Psychologia poznania. Umysł i świat, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne GWP, Gdańsk 2011.
 
4.
H.M. Mcluhan, Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warsaw 2004; D. de Kerckhove, Powłoka kultury: odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Mikom, Warsaw 2001; P. Virilio, Prędkość i polityka, Wydawnictwo Sic!, Warsaw 2008; H.A. Innis, Empire and Communications, Dundurn Press, Toronto 2001; F.A. Kittler, Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften: Programme den Poststrukturalismus, F. Schöningh, Paderborn 1980; E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo Aletheia, Warsaw 2008; J. Urry, Socjologia mobilności, PWN, Warsaw 2009.
 
5.
L. Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2006; P. Levinson, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warsaw 2006; D. Mersch, Teorie mediów, Wydawnictwo Sic!, Warsaw 2010; T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, PWN, Kraków 1999; T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 2005; K. Loska, Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością, Rabid, Kraków 2001; E.A. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003; A. Bard, J. Soderqvist, Netokracja: nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2006.
 
6.
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie..., op. cit., p. 13.
 
7.
J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, PWN, Warsaw 1955.
 
8.
P. Janik, Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym: Charles S. Peirce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, p. 81–115.
 
9.
E. Hiltunen, The Future Sign and Its Three Dimension, „Futures”, vol. 40, No 3, 2008. doi: 10.1016/j.futures.2007.08.021.
 
10.
B. Ćwik, Postrzeganie sygnałów ostrzegających organizację w sytuacjach niedeterministycznych, WAT, Warsaw 2017.
 
11.
B. Ćwik, Skuteczność rozpoznania sygnałów o zagrożeniach – aspekty teorii znaków [in:] J. Żylińska, I. Przychocka, M. Filipowska-Tuthill, Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warsaw 2016, pp. 249–270.
 
12.
K. Jędralska, Zarządzanie niepewnością, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 
13.
J. Strelau, Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warsaw 1974, 2015.
 
14.
J. Strelau, Psychologia różnic indywidualnych, Wydawnictwo Naukowe” Scholar”, Warsaw 2006.
 
15.
L. Dietrich, Zastosowanie teorii stanów granicznych do wyznaczania obciążeń maszyn do robót ziemnych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warsaw 1975.
 
16.
A. Machowski (ed.), Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji stalowych, Konferencja naukowa 22–23 kwietnia 2004 r. Kraków, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 
17.
W. Cybulski, Graniczne stężenie wybuchowe pyłu węglowego jako funkcja stopnia jego rozdrobnienia, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1971; K. Kozakiewicz, Określenie granicznych składów gazów zaazotowanych, Centralne Laboratorium Gazownictwa, Warsaw 1967.
 
18.
W. Szczepiński, Stany graniczne i kinematyka ośrodków sypkich, PWN, Warsaw 1974; R. Izbicki, Z. Mróz, Metody nośności granicznej w mechanice gruntów i skał, Polska Akademia Nauk, Instytut Państwowych Problemów Techniki, Warsaw-Poznań 1975; E. Dembicki, Stany graniczne gruntów, teoria i zastosowanie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970.
 
19.
M. Żelazny, Filozofia i psychologia egzystencjalna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 
20.
D. Probucka, Etyka wobec sytuacji granicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
21.
R. Rudziński, Sytuacje graniczne w ujęciu Karla Jaspersa, Wiedza Powszechna, Warsaw 1978.
 
22.
J. Wallach, Interpretacja badań laboratoryjnych, MediPage, Warsaw 2011.
 
23.
Z. Przybycień et al., Zbiory graniczne i atraktory w modelach ekonomii matematycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2006.
 
24.
W. Nawrot, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warsaw 2009; W. Morawski, Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warsaw 2003; K. Marczak, K. Piech, Cykle koniunkturalne: ujęcie historyczne i przegląd głównych teorii [in:] Koniunktura gospodarcza: od bańki internetowej do kryzysu subprime, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw 2009; J.M. Albala-Bertrand, M. Park, Disasters and the networked economy, Routledge, Abingdon, New York 2013 .
 
25.
M. Graniczny, Katastrofy przyrodnicze, PWN, Warsaw 2007; E. Szathmary, Tajemnice przełomów w ewolucji: od narodzin życia do powstania mowy ludzkiej, PWN, Warsaw 2000.
 
26.
J. Chodak, Teorie rewolucji w naukach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 
27.
T. Kuhn, Przewrót kopernikański: astronomia planetarna w dziejach myśli Zachodu, Prószyński i S-ka, Warsaw 2006; T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Aletheia, Warsaw 2009; F. Ashall, Przełomowe odkrycia, Amber, Warsaw 1997.
 
28.
M. Gladwell, Punkt przełomowy: o małych przyczynach wielkich zmian, Społeczny Instytut Wydawniczy, Kraków 2009.
 
29.
P.L. Bernstein, Przeciw Bogom: niezwykłe dzieje ryzyka, Kurhaus, Warsaw 2013.
 
30.
P. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warsaw 1999, p. 222–263.
 
31.
Ibid., p. 269.
 
32.
A. Grabowska, W. Budohoska, Procesy percepcji, PWN, Warsaw 1995.
 
33.
P.H. Lindsay, D.A. Norman, Procesy przetwarzania informacji u człowieka, wprowadzenie do psychologii, PWN, Warsaw 1991.
 
34.
P. Zimbardo, op. cit., pp. 264–307; J.S. Bruner, Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania, PWN, Warsaw 1978, pp. 32–226.
 
 
CITATIONS (4):
1.
LEARNING MOTIVATION AND ITS RELATIONSHIP WITH RECEIVING AWARDS AND STUDENTS’ PERFORMANCE IN AN ACADEMIC ENVIRONMENT
Elitsa Petrova
Przegląd Nauk o Obronności
 
2.
PREPARATION FOR ARMED FORCES, DEPLOYMENTS, PROCESSES AND METHDS OF FINANCING OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
Elitsa Petrova, Nikolay Nichev
Przegląd Nauk o Obronności
 
3.
THE ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY AS A PART OF NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY
Elitsa Petrova, Stefan Filipov
Przegląd Nauk o Obronności
 
4.
Vulnerability to Cyber Threats: A Qualitative Analysis From Societal and Institutional Perspectives
Krzysztof Kaczmarek
Cybersecurity and Law
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top