RESEARCH PAPER
Polish-Ukrainian military units in the years 1991-2018
 
More details
Hide details
1
War Studies University, Faculty of Military Studies
Online publication date: 2018-12-20
Publication date: 2018-12-30
 
Security and Defence Quarterly 2018;22(5):132–154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The history and traditions of Polish-Ukrainian military contacts are as rich as the relations between the two nations. Intensive military cooperation dates back to the mid-16th century and is connected with the pursuit of the military capabilities of the Cossacks. The next chapter of Polish-Ukrainian military cooperation started just after the end of the First World War. The state authorities, analysing the political and military situation, noticed the importance of Ukraine for the future balance of power in Europe and its impact on Poland’s security in the east. The leader of the Ukrainian National Republic (UNR), ataman Symon Petlura, had a similar approach. The need for joint action in the face of growing threat led both parties to intensify negotiations and to sign a political and military agreement.

The findings made on 14 January 1992 during the visit of the Minister of Defence of Ukraine, Colonel Konstantin Morozov, to Poland should be regarded as the beginning of contemporary military contacts with Ukraine. In formal terms, the legal basis for cooperation was the agreement on this matter, signed on 3 February 1993 in Kiev. In its framework, both parties agreed to develop, inter alia, training and training-operational cooperation. It was intended to be implemented through contacts between units stationed in the border regions, transferring the main effort to the lower levels of command.
 
REFERENCES (59)
1.
21 Brygada Strzelców Podhalańskich. [online] Available from: www.21bsp.wp.mil.pl[Accessed 17 Mar 2018].
 
2.
Adamski, Ł., 2010. Polityka Polski wobec Ukrainy, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.
 
3.
89. posiedzenie Sejmu. [online] Available from: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.n... [Accessed 18 Mar 2018].
 
4.
Brygada Litewsko – Polsko – Ukraińska (LITPOLUKRBRIG), Załącznik do PismaZastępcy Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej w sprawie materiałówna Konsultacje Wysokiego Szczebla NATO – Ukraina oraz spotkania MinistrówObrony UE w formule GAERC (Bruksela, 16–17 listopada br.) of 29 October 2009,DWSZ MON, unpublished.
 
5.
Brygada międzynarodowa sygnałem dla wszystkich, [online] Available from: http://lublin. gosc.pl/doc/2943542.Brygada-mi... [Accessed19 Mar 2018].
 
6.
Chojnowska, A., 1996. Stosunki z Ukrainą. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.
 
7.
Chojnowska, A., 1997. Stosunki z Ukrainą. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.
 
8.
Cieślik, M., 1999. Stosunki z Ukrainą. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.
 
9.
Co każdy żołnierz wiedzieć powinien? Vademecum dla żołnierzy przygotowujących się dorealizacji zadań w ramach misji stabilizacyjnej w Iraku, 2003. Dowództwo WojskLądowych, Warszawa.
 
10.
Czerwiński, P., 2006. Piąta zmiana PKW Irak – zadania, działalność i wnioski. InJ. Gotowała (ed.), Irak 2006 – osłona młodej demokracji. Materiał z konferencjinaukowej, Wydawnictwo Naukowe AON, Warszawa.
 
11.
Drzewicki, A., 2008. Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w świetle umów i porozumieńdwustronnych. In M. Wolański and Ł. Leszczenko (eds), Ze studiów polsko-ukraińskich,Ofi cyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 
12.
Drzewicki, A., 2011. Stosunki z Ukrainą w sferze bezpieczeństwa: polski punkt widzenia. Bezpieczeństwo Narodowe, 17.
 
13.
Informacja na temat przedsięwzięć realizowanych ze stroną ukraińską w 2007 rokuw ramach działalności kompetencyjnej Zarządu Planowania Operacyjnego – P3,Załącznik nr 1 do pisma Szefa Zarządu Operacyjnego P3 z 18 kwietnia 2008 r.w sprawie: Przygotowania materiałów informacyjnych na spotkanie z Szefem SztabuGłównego SZ Ukrainy, AMON, ref. 2840/11/7.
 
14.
Informacja nt. Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie(PKW KFOR), 12 January 2011. DWSZ MON, unpublished.
 
15.
Informacja nt. tworzenia litewsko-polsko-ukraińskiego batalionu (LITPOLUKRBAT),12 December 2007. DWSZ MON, Warszawa, unpublished.
 
16.
Informacja nt. udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowychw Kosowie (KFOR), 2004. DWSZ MON, unpublished.
 
17.
Kochanowski, F., 2000. Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych w latachdziewięćdziesiątych. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.
 
18.
Kolasiński, M., 2008. Udział Ukrainy w stabilizacji postsaddamowskiego Iraku. In J. Marszałek-Kawa and Z. Karpus (ed.), Stosunki polsko-ukraińskie. Wojnai współczesność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
19.
Koncepcja dalszego zaangażowania PKW KFOR w operacji w Kosowie, 2006. DowództwoOperacyjne DWSZ MON, unpublished.
 
20.
Kronika stosunków międzynarodowych Polski. Ukraina, 1999. Rocznik Polskiej PolitykiZagranicznej.
 
21.
Lenart, P., 2008. Zaangażowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjistabilizacyjnej w Iraku w latach 2003–2008. Zeszyty Naukowe AON, 3A.
 
22.
List intencyjny w sprawie wspólnej litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. [online] Availablefrom: www.money.pl [Accessed 20 Mar 2018].
 
23.
LITPOLBRIG. Historia, [online] Available from: http://litpolukrbrig.wp.mil.pl....
 
24.
LITPOLBRIG. Historia, [online] Available from: http://litpolukrbrig.wp.mil.pl... [Accessed 22 Mar 2018]
 
25.
LITPOLUKRBRIG. Jednostki afiliowane. [online] Available from: http://litpolukrbrig. wp.mil.pl/pl/114.html [Accessed 25 Mar 2018].
 
26.
LITPOLUKRBRIG. Szkolenie, [online] Available from: http://litpolukrbrig.wp.mil.pl... [Accessed 27 Mar 2018].
 
27.
Mathea, T., 2004. Pierwsza zmiana – początek drogi. Dobór, typowanie, przygotowaniejednostek i żołnierzy. Operacja gromadzenia sił i środków w rejonie realizacji misji. InJ. Gotowała (ed.), Trudna stabilizacja. Materiał z konferencji naukowej zorganizowanejz inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Warsaw.
 
28.
MEMORANDUM w sprawie rozszerzenia współpracy między Ministerstwem ObronyNarodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Obrony Ukrainy w zakresie udziałuw międzynarodowych misjach pokojowych. Załącznik do Pisma Dyrektora SekretariatuMON, 10 April 2000. DWSZ MON, Warsaw, unpublished.
 
29.
Meszka, A., Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1989–2004, p. 10, [online] Availablefrom: www.stosunki-miedzynarodowe.pl [Accessed 24 Mar 2018].
 
30.
Nawrot, M., 2001. Udział Polski w Pakcie Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.
 
31.
Notatka Dyrektora Departamentu Prawnego MON w sprawie stanu prac nad projektemumowy między rządami RP i Ukrainy w sprawie utworzenia wspólnej jednostkiwojskowej, 26 August 1997. AMON, ref. 2026/03/95.
 
32.
Notatka w sprawie listu SACEUR-a dotyczącego zmian struktury sił KFOR, 21 March2006. AMON, ref. 3018/13/9.
 
33.
Notatka z wizyty delegacji Ministra Obrony Narodowej na Ukrainie w dn. 1–3.02.1993 r.,AMON, ref. 2093/03/27.
 
34.
Notatka z wizyty POW w KOW w dniach 22–24 czerwca 1994 r., AMON, ref.1668/2000/7.
 
35.
Pismo Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w sprawie dalszego udziału SZ RP w misjiw Kosowie. 21 January 2010. DWSZ MON, unpublished.
 
36.
Pismo Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w sprawie polsko-ukraińskiego batalionu sił pokojowych. 10 March 1997. AMON, ref. 2111/03/17.
 
37.
Pismo Szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego – P3 w sprawie listu SACEURA-aw sprawie zmian struktury KFOR. 15 March 2006. AMON, ref. 3018/13/9.
 
38.
Pismo Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego P-3 w sprawie współpracy wojskowejw ramach państw Grupy Wyszehradzkiej oraz z Ukrainą. 15 June 2010. AMON, ref.2399/09/58.
 
39.
PKW w składzie polsko-ukraińskiego batalionu w siłach międzynarodowych w Kosowie.26 September 2000. PKW Kosowo, DWSZ MON, unpublished.
 
40.
Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku 2003–2008, 2011. Kronika Wojska Polskiego.
 
41.
Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych. [online] Available from: www.mon.gov.pl[Accessed 27 Mar 2018].
 
42.
POLUKRBAT – Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych. [online]. Available from: www. stosunki–miedzynarodowe.pl [Accessed 27 Mar 2018].
 
43.
Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a MinistremObrony Ukrainy o współpracy w dziedzinie wojskowej. Podpisano w Kijowie 3 lutego1993 r. w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej, Departament WojskowychSpraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej, DWSZ MON, unpublished.
 
44.
Porozumienie techniczne między Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Litewskiej,Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem ObronyUkrainy w sprawie szczegółowych aspektów funkcjonowania wspólnej jednostkiwojskowej i jej dowództwa. sporządzone we Lwowie dnia 24 lipca 2015 r., Journal ofLaws of 2015, No. 0, item 1291.
 
45.
Prezydent podpisał ustawę dot. sformowania litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. [online]Availablefrom:https://www.bbn.gov.pl/pl/wyda... [Accessed 22 Mar 2018].
 
46.
Projekt Koncepcji utworzenia brygady litewsko – polsko – ukraińskiej. Pismo I ZastępcySzefa Sztabu Generalnego WP, 4 June 2009 r., DWSZ MON, unpublished.
 
47.
Przygotowanie operacji. [online] Available from: www.pkwirak.wp.mil.pl [Accessed17 Mar 2018].
 
48.
Skrzypczak, W., 2008. Wspomnienia i refl eksje dowódców Wielonarodowej DywizjiCentrum-Południe. Zeszyty Naukowe AON, 3A.
 
49.
Sprawozdanie z przebiegu wizyty dowództwa Krakowskiego Okręgu Wojskowegow dowództwie Przykarpackiego Okręgu Wojskowego. Załącznik nr 1 do pisma SzefaOddziału Kontaktów Zagranicznych SG of 7 March 1996, AMON, ref. 2027/03/3.
 
50.
Sprawozdanie z wizyty dowództwa Krakowskiego Okręgu Wojskowego w DowództwiePrzykarpackiego Okręgu wojskowego w dniach 8–10 lipca 1996 r. AMON, ref.2027/03/3.
 
51.
Stan prac nad polsko-ukraińskim batalionem do misji pokojowych ONZ. Załącznik dopisma Szefa Oddziału Kontaktów Zagranicznych SG z 26 marca 1996 r. w sprawieinformacji nt. polsko-ukraińskiego batalionu do misji pokojowych ONZ, AMON, ref.2027/03/6.
 
52.
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. [online] Available from: www. skmponz.szczecin.pl [Accessed 27 Mar 2018].
 
53.
Szmyd, Z., 2000. Stosunki z Ukrainą, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej.
 
54.
Szumski, A., 2008. Polsko-ukraińska współpraca wojskowa na przykładzie Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych (POLUKRBAT). In M. Wolański andŁ. Leszczenko (ed.), Ze studiów polsko-ukraińskich, Ofi cyna Wydawnicza Arboretum,Wrocław.
 
55.
Tezy na spotkanie ministrów obrony Polski i Ukrainy w dniach 26–28 listopada 1997 r. w Warszawie. Pion Wiceministra Obrony Narodowej RP ds. Polityki Obronnej, AMON,ref. 2111/03/17.
 
56.
Uchwała Nr 17/99 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie ratyfi kacji Umowymiędzynarodowej między Rzeczypospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzeniawspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowychi humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji. DWSZ MON,unpublished.
 
57.
Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostkiwojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnychpod egidą międzynarodowych organizacji podpisana w Warszawie w dniu 26 listopada1997 r., Journal of Laws of 2003, No. 78, item 692.
 
58.
Wielonarodowa Brygada (cz. polska). [online] Available from: http://wb.wp.mil.pl/pl/79. html [Accessed 27 Mar 2018].
 
59.
Wspólna brygada Polski, Litwy i Ukrainy coraz bliżej powstania. [online] Available from:http://www.polska-zbrojna.pl/h... [Accessed 17 Mar 2018].
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741