Scientific Information in the didactics of National Defence University
 
 
More details
Hide details
1
National Defence University, Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2014-03-31
 
 
Security and Defence Quarterly 2014;2(1):90-107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Recently we have been witnesses to the creation of information society. Knowledge is becoming the most important value of the contemporary civilization. Scientific Information Centres and libraries equip their collections with new carriers of information. The changes observed in libraries in recent years have resulted in the development of information search skills of library users. The advancement of IT gave the users new possibilities of information gaining. The most important task of NDU’s Library – beyond the traditional duties connected with gathering, preparation and providing sources of information – is the assurance of direct network access to information through systems and computer networks. The development of Information Technology is still giving new information retrieval possibilities which allow fast searching of the library computer catalogues gathering information about the collection. It also results in easier access to the resources of the Internet as well as access to source and factual information at the oreat speed.
 
REFERENCES (10)
1.
Bajor A. Z Zagadnień form Bibliografii, Wydaw. SBP Warszawa 2005.
 
2.
Białobłocki T., Moroz J., Nowina Konopka M., Zacher L.W. (ed.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 
3.
Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Ossolineum, 1987.
 
4.
Furmanek M. Społeczne aspekty oddziaływań technologii informacyjnych, w: S. Juszczyk (ed.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2002.
 
5.
Kozielski R., Biznes nowych możliwości, Wolters Kulwer business, Warszawa 2013.
 
6.
Materska K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2007.
 
7.
Ratajewski J., Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej), Katowice 2004.
 
8.
Sapa R., Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Wydaw. UJ, Kraków 2009.
 
9.
Sułkowski Ł. Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012. Wojciechowski J., Biblioteka w komunikacji publicznej. Wydaw. SBP Warszawa 2010.
 
10.
Zacher L.W., Transformacja społeczeństw od informacji do wiedzy, C. H. Beck, Warszawa 2007.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top