Scientific Information in the didactics of National Defence University
 
More details
Hide details
1
National Defence University, Warsaw, Poland
 
Security and Defence Quarterly 2014;2(1):90–107
 
REFERENCES (10)
1.
Bajor A. Z Zagadnień form Bibliografii, Wydaw. SBP Warszawa 2005.
 
2.
Białobłocki T., Moroz J., Nowina Konopka M., Zacher L.W. (ed.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 
3.
Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Ossolineum, 1987.
 
4.
Furmanek M. Społeczne aspekty oddziaływań technologii informacyjnych, w: S. Juszczyk (ed.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Toruń 2002.
 
5.
Kozielski R., Biznes nowych możliwości, Wolters Kulwer business, Warszawa 2013.
 
6.
Materska K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2007.
 
7.
Ratajewski J., Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej), Katowice 2004.
 
8.
Sapa R., Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Wydaw. UJ, Kraków 2009.
 
9.
Sułkowski Ł. Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012. Wojciechowski J., Biblioteka w komunikacji publicznej. Wydaw. SBP Warszawa 2010.
 
10.
Zacher L.W., Transformacja społeczeństw od informacji do wiedzy, C. H. Beck, Warszawa 2007.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741