The system of counteracting and combating terrorist financing in Poland in view of the existing threats
 
 
More details
Hide details
1
War Studies University
 
 
Publication date: 2017-12-31
 
 
Security and Defence Quarterly 2017;17(4):119-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article includes issues related to counteracting and combating terrorist financing in Poland in the context of existing threats. The regulations in force on the international level, and provisions governing these issues in the Polish legal system are both discussed. Based on data from the General Inspector of Financial Information (Generalny Inspektor Informacji Finansowej), the Ministry of Justice and National Prosecutors’ current efforts to combat the practice of the terrorist financing in Poland are summarised. The article shows the potential hazards for terrorist organisations, who use gaps in the Polish system to make attempts to transfer money for criminal practices. One aim of the publication is to attempt to answer the question whether Poland, to a sufficient degree, is prepared for combatting terrorist financing and whether it is able to do it effectively, taking into consideration the scale and character of existing threats.
 
REFERENCES (32)
1.
Apanowicz, J., 2005. Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Difi n, Warszawa.
 
2.
Biuro Prezydialne Prokuratury Krajowej, 2017. Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26 stycznia 2017 r. (PK IIp 15.2017).
 
3.
Biuro Prezydialne Prokuratury Krajowej, 2017. Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 sierpnia 2017 r. (PK IIp 245.2017).
 
4.
Bogdańska, K., 2017. Raport wywiadu: należy oczekiwać kolejnych ataków IS w Europie. [online]. Available from: http://wiadomosci.wp.pl/raport...- kolejnych-atakow-is-w-europie-6118258464843905a Accessed 2 May 2017].
 
5.
Cieśla, W. and Gęsina-Torres, E., 2017. Operacja Laundromat, Newsweek, 13.
 
6.
Clarke, C., P., 2015. Terrorism. In The Financing of Terrorism, Insurgency, and Irregular Warfare. Praeger Security International, USA.
 
7.
Departament Prawny Ministerstwa Finansów, 2017. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i fi nansowaniu terroryzmu. [online]. Available from: https://legislacja.rcl.gov.pl/.... pdf [Accessed 4 May 2017].
 
8.
Dobrzyniecki-Cartier, A., 2015. Jak w Polsce ISIS pierze pieniądze. [online]. Available from: http://przestepczosc-gospodarc...- pierze-pieniadze/ [Accessed 23 Nov 2015].
 
9.
Esoimeme, E., E., 2015. Th e Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing. Eric Press, USA.
 
10.
Filipczyk, P, 2017. Niemiecki bank prał rosyjskie pieniądze. [online]. Available from: http://wgospodarce.pl/informac... [Accessed 1 Feb 2017].
 
11.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 2016. Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu w 2015 r. [online]. Available from: www.mf.gov.pl [Accessed 15 Mar 2016].
 
12.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej, 2017. Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu w 2016 r. [online]. Available from: www.mf.gov.pl [Accessed 15 Mar 2016].
 
13.
Hanausek, T., 1978. Modus operandi i alibi – ewolucja znaczenia pojęć. SKKiP, 8.
 
14.
Izak, K., 2015. Dokumenty w rękach Państwa Islamskiego. PWPW Człowiek i Dokumenty, 38, July - September.
 
15.
Jost, P., M. and Sandhu, H., S., 2000. Th e hawala alternative remittance system and its role in money laundering. Interpol General Secretariat and United States Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement, Lyon.
 
16.
Landau, E., 2016-2017. Monthly Summary of Events. International Institute for Counter- Terrorism (ICT), [online]. Available from: http://www.ict.org.il [Accessed 15 Mar 2016].
 
17.
Leńczuk, J., 2016. VI Dyrektywa: Jak Unia walczy z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy. [online]. Available from: http://www.rp.pl/Opinie/303169...- Jak-Unia-walczy-z-terroryzmem-i-praniem-brudnych-pieniedzy.html#ap-1 [Accessed 16 Mar 2016].
 
18.
Ministerstwo Sprawiedliwości, 2017. DSF-II-082-16/17, Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2017 r.
 
19.
Ministerstwo Sprawiedliwości, 2017. DSF-II-082-236/17, Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2017 r.
 
20.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2016. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 r., www.mswia.gov.pl, Warszawa.
 
21.
Najwyższa Izba Kontroli, 2016. System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu, raport pokontrolny. Warszawa.
 
22.
Owczarski, B., 2015. System hawala i fi nansowanie terroryzmu. [online]. Available from: http://www.nowastrategia.org.p... nansowanie-terroryzmu/ [Accessed 4 Aug 2015].
 
23.
Resolution 2199 of Security Council, 2015, Th reats to international peace and security caused by terrorist acts, Adopted by the Security Council at its 7379th meeting, on 12 February 2015 (Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr S/RES/2199 (2015) z dnia 12 lutego 2015 r., [online]. Available from: http://www.un.org/en/ga/search.... asp?symbol=S/RES/2199%20%282015%29 [Accessed 16 Mar 2016].
 
24.
Resolution 2341 of Security Council, 2017, ‘Th reats to international peace and security caused by terrorist acts’, Adopted by the Security Council at its 7882nd meeting, on 13 February 2017 (Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr S/RES/2341 (2017) z dnia 13 lutego 2017 r.), [online]. Available from: http://www.un.org/en/ga/search..._ doc.asp?symbol=S/RES/2341%282017%29 [Accessed 16 Mar 2016].
 
25.
Resolution 2249 of Security Council, 2015, ‘Threats to international peace and security caused by terrorist acts’, Adopted by the Security Council at its 7565th meeting, on 20 November 2015 (Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr S/RES/2249 (2015) z dnia 20 listopada 2015 r.). [online]. Available from: http://www.un.org/en/ga/search... view_doc.asp?symbol=S/RES/2249%282015%29 [Accessed 17 Mar 2016].
 
26.
Resolution 2253 of Security Council, 2015, ‘Th reats to international peace and security caused by terrorist acts’, Adopted by the Security Council at its 7587th meeting, on 17 December 2015 (Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr S/RES/2253 (2015) z dnia 17 grudnia 2015 r.) [online]. Available from: http://www.un.org/en/ga/ search/ view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%282015%29 [Accessed 17 Mar 2016]. (“Reaffi rming that terrorism in all forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to peace and security and that any acts of terrorism are criminal and unjustifi able regardless of their motivations, whenever, wherever, and by whomsoever committed, and reiterating its unequivocal condemnation of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da’esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings, and entities for ongoing and multiple criminal terrorist acts aimed at causing the deaths of innocent civilians and other victims, destruction of property, and greatly undermining stability”).
 
27.
Resolution 2255 of Security Council, 2015, ‘Th reats to international peace and security caused by terrorist acts’, Adopted by the Security Council at its 7590th meeting, on 21 December 2015 (Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr S/RES/2255 (2015) z dnia 21 grudnia 2015 r.)
 
28.
Ustawa z dnia 6 czerwca 2000 r. - Kodeks Karny, DzU z 2016 r., poz. 1137.
 
29.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu, DzU z 2017 r., poz. 1049.
 
30.
Wojciechowski, S., 2016. Terroryzm – stare i nowe dylematy. Rocznik Strategiczny, 1015/16. Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
31.
Wójcik, J.,W., 2007. Przeciwdziałanie fi nansowaniu terroryzmu. Ofi cyna Wolter Kluwer business, Warszawa.
 
32.
Żyła, E., 2010. Kodyfi kacja prania pieniędzy w polskim i międzynarodowym systemie prawnym z uwzględnieniem efektywności zwalczania tej przestępczości w Polsce. Praca podyplomowa, Uniwersytet Warszawski.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top