Genesis, development and importance of private security companies in the provision of public safety in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Pedagogical University of Cracow
 
 
Publication date: 2017-12-31
 
 
Security and Defence Quarterly 2017;17(4):100-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author benefitted from the support of the private security sector as the Chief Officer of the City Police. When, after leaving the service, he was the President of the Polish Association of Employers Protection Branch “Małopolska”, one of the basic objectives of his activity was to ensure a high level of functioning of the private security sector as an important component of public security. Optimisation of the use of private security companies to ensure public security and order is one of the basic directions of his practical operation and research conducted by him. In the article, the author discusses the role of the private security sector and the tasks set for this sector. The genesis of security companies, their evolution and development in various countries of Europe and the world is covered. Much attention is devoted to the de-monopolisation of security in Poland, in which the security companies played a special role. The author outlines the most important objectives of private sector development in Poland as a specific type of economic activity. The basic concepts related to the functioning of security companies are explained, exposing their priority task, which is the protection of facilities, areas and equipment important for the functioning of the state. The author shows that the current level of terrorist threats implies the need for greater involvement of security companies in providing security to facilities constituting the critical infrastructure of the state. The role of specialist armed security formations in this area is highlighted. In the conducted research process, a positive answer to the main question is given, demonstrating that security companies are currently an important element of the public security system in Poland, and their use in this area should be constantly strengthened.
 
REFERENCES (36)
1.
Biuletyn Komisji Sejmowych nr 3719/II z 17 czerwca 1997 r.
 
2.
Boon, K., 1999. La function d’enquetedans le secteurprive. In H. S. Becker (ed.), Deviance et societe, Berkeley.
 
3.
Czapska, J., 2002. Prywatne fi rmy ochrony osób i mienia w Europie – podstawowe problemy prawne. In J. Czapska and H. Kury (eds), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków.
 
4.
Czop, A. and Czop, P., 2016. Konieczność kompleksowych i interdyscyplinarnych działań na rzecz współczesnego bezpieczeństwa w kontekście sektorowości zagrożeń. In Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refl eksje, 22, Kraków.
 
5.
Czop, A., Piwowarski, J., 2015. Aktualne ruchy migracyjne jako czynnik zagrożenia terrorystycznego w Europie i w Polsce. Szczytno.
 
6.
Czop, A., 2012. System bezpieczeństwa publicznego w Polsce. In W. Hrynicki and J. Piwowarski (eds), Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje, 12, Kraków.
 
7.
Diariusz Sejmowy z 112 posiedzenia Sejmu w dniu 29 lipca 1997 r.
 
8.
Franklin, M. J., 2011. How to Protect Others. New York.
 
9.
Hanausek, T., 1998. Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz. Toruń.
 
10.
Horak, K., 2012. Th e New Bodyguard. Natley Hall, United Kingdom.
 
11.
Kaczyński, J., 2009. Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób. Gdańsk.
 
12.
Jałoszyński, K., 2008. Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa .
 
13.
Johnston, L., 1992. Th e Rebirth of Private Policing. New York. doi: 10.1111/j.1467-923X.1992.tb00905.x.
 
14.
Kawka, W., 1939. Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Wilno.
 
15.
Komunikat z posiedzenia Rady Ministrów, maszynopis powielony, Warszawa, grudzień 1992.
 
16.
Maslow, A., 2009. Motywacja i osobowość. Warszawa.
 
17.
(MINI)SŁOWNIK BBN: Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa. [online]. Available from: http://www.bbn.gov.pl/pl/bezpi...- bbn-propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny- bezpieczenstwa.html [Accessed 15 Oct 2017].
 
18.
Nowicki, T., 1999. Ochrona osób i mienia. Toruń.
 
19.
Obergfell-Fuchs, J., 2002. O znaczeniu prywatnych fi rm ochrony osób i mienia w Niemczech. In J. Czapska and H. Kury (eds), Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej. Kraków.
 
20.
Pieprzny, S., 2012. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów. [online]. Available from: http://www.Public-policy.org [Accessed 15 Oct 2017].
 
21.
Raport z kontroli NIK opracowany w 1997 roku, maszynopis powielony.
 
22.
Raport z prac Zespołu ds. Przeglądu Specjalistycznych Pomocniczych Formacji Ochrony Mienia i Porządku, maszynopis powielony.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi), DzU z 1998 r., nr 161 poz. 1108.
 
24.
Sifakis, C., 1994. Encyklopedia zamachów. Warszawa-Kraków.
 
25.
Speicys, R., 1998. Prywatne fi rmy ochroniarskie na Litwie. In J. Widacki and J. Czapska (eds), Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 
26.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, DzU nr 41, poz. 324 z późn. zm.
 
27.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93.
 
28.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, DzU z 1974 r., nr 24, poz. 141.
 
29.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, DzU z 1997 r., nr 114, poz. 740.
 
30.
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, DzU nr 229, poz. 1496.
 
31.
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, DzU z 2013 r., poz. 628.
 
32.
Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw, DzU z 1993 r., nr 134, poz. 646.
 
33.
Widacki, J., 1998. Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku. Warszawa-Kraków.
 
34.
Widacki, J. and Sarnecki, P., 1997. Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku. Warszawa-Kraków.
 
35.
Wiłun, K., 2005. Ochrona osób i mienia. Organizacja i przygotowanie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych do działań w systemie obronności państwa. Bielsko- Biała 2005.
 
36.
Wyrok Sądu Najwyższego z 22 grudnia 1993 r., I KZP 30/93, OSNKW, 1994 r., nr 1-2, poz. 6.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top