RESEARCH PAPER
Defence infrastructure - an attempt at identification
 
More details
Hide details
1
War Studies University
Online publication date: 2018-12-20
Publication date: 2018-12-30
 
Security and Defence Quarterly 2018;22(5):71–98
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Security and infrastructure are two closely related terms, which is why they are so often referred to at the same time. In today’s world, infrastructure is essential to ensure broadly understood security, and a lack of security will not fulfi l its basic role.

Today, identifi ed threats and challenges to national security, and thus to the security of the state, evoke the need to participate in preparing all components of the defence system of the state. The management of state defence is a very complex process, requiring a properly prepared system to function reliably in times of peace, but also in times of crisis and war. Its role is to integrate individual elements of the defence system into a uniform and efficient whole.

Effective defence activities and ensuring the security of its citizens and all its assets are the core activities of the state. The defence area of the state is now comprehensive in nature and is of interest to the entire apparatus of state power.

The aim of the article is to present the role of the defence infrastructure in the life of the state, its relation to national security and an attempt to identify the defence infrastructure of the state, taking into account the key state infrastructure.
 
REFERENCES (41)
1.
AAP-6, 2014. Słownik terminów i defi nicji NATO. [online] Available from: http://wcnjk. wp.mil.pl/plik/fi le/N_20130808_AAP6PL.pdf [Accessed 8 Jul 2018].
 
2.
Atlas I.R., 2008. 21st Century Security and CPTED. Designing for Critical InfrastructureProtection and Crime Prevention. CRC Press, London-New York.
 
3.
Arnold A., 2008. Słownik języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw,Atlas I.R., 2008. 21st Century Security and CPTED. Designing for Critical InfrastructureProtection and Crime Prevention. CRC Press, London-New York.
 
4.
BBN, 2014. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014.[online] Available from: http://www.spbn.gov.pl/downloa... [Accessed 08.07.2018].
 
5.
BBN, 2014. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014. [online]Available from: https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN... [Accessed 8 Jul 2018].
 
6.
Czerni S., 1984. Leksykon naukowo-techniczny. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,Warsaw.
 
7.
DD-3.12 (B), 2015. Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych. Szt. Gen. sygn.922/2015, Warsaw.
 
8.
DD-3.20, 2010. Maskowanie wojsk i wojskowej infrastruktury obronnej. Szt. Gen. sygn.1629/2010, Warsaw.
 
9.
Dunaj B. (ed), 1996. Słownik współczesnego języka polskiego. Wilga, Warsaw.
 
10.
Dziubińska-Wójcik K. (ed), 2016. Leksykon Bezpieczeństwa. Jan Kochanowski University,Kielce.
 
11.
Günter K., 1986. Handbuch zur Ökonomie der Verteidigungspolitik. Walhalla u. PraetoriaVerlag, Regensburg.
 
12.
Jakubczak R. (ed), 2003. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Bellona,Warsaw.
 
13.
Jakubczak R., Flis J., (eds), 2006. Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. Bellona,Warsaw.
 
14.
Jankowski J., 2006. Ochrona i obrona obiektów i zwalczanie dywersji przez siły OTw obszarach zabudowanych. In G. Sobolewski (ed), Rola terenu zurbanizowanego wewspółczesnych operacjach, AON, Warsaw.
 
15.
Kaczmarski M., 2010. Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. WydawnictwaAkademickie i Profesjonalne, Warsaw.
 
16.
Kitler W., 2002. Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, Zeszyty NaukoweAON Warsaw.
 
17.
Juszczyk M., 2007. Infrastruktura logistyczna wojskowej jednostki budżetowej. InLogistyka i ekonomika bezpieczeństwa – współczesne dylematy, Materiał z seminariumnaukowego. Zeszyty Naukowe AON nr 2(67)A;
 
18.
Lesław A., 1974. Mała encyklopedia ekonomiczna, Państwowe WydawnictwoEkonomiczne, Warsaw.
 
19.
Maliński W., Kwiatkowski P., 2011. Stan budownictwa ochronnego w Polsce. XXVMiędzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS-2011”,Zakopane, 13-16.09.2011. Wyd. WAT, Warsaw.
 
20.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778.) [online] Available from: http://prawo.sejm. gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp... [Accessed 9 Jul 2018].
 
21.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej.(Dz. U. z 1993 r. nr 93, poz. 429.). [online] Available from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... [Accessed 9 Jul 2018].
 
22.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresudziałania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatówi gmin. (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850.) [online] Available from: http://prawo.sejm.gov. pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU... [Accessed 9 Jul 2018].
 
23.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnieważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony.(Dz. U. z 2003 r. nr 116 poz. 1090 ze zm.) [online] Available from: http://prawo.sejm. gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp... [Accessed 9 Jul 2018].
 
24.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowaniasystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. (Dz. U. z 2004 r. nr 98 poz.978.) [online] Available from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap..... xsp?id=WDU20040980978 [Accessed 9 Jul 2018].
 
25.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobuuwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. (Dz. U. z 2004 r. nr 125, poz. 1309. [online] Available from:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... [Accessed9 Jul 2018].
 
26.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybuplanowania i fi nansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnychpaństwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.(Dz. U. z 2004 r. nr 152 poz. 1599 ze zm.) [online] Available from: http://prawo.sejm. gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp... [Accessed 9 Jul 2018].
 
27.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajównieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.(Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2107. ze zm.) [online] Available from: http://prawo.sejm. gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp... [Accessed 9 Jul 2018].
 
28.
Pawłowski J., 2002. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. AON,Warsaw.
 
29.
Pawłowski J., 2009. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. AON,Warsaw.
 
30.
Radziejewski R.,2013. Infrastruktura a bezpieczeństwo, Zeszyty Naukowe AON 3(92).
 
31.
Stańczyk J., 1996. Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. Inst. Studiów PolitycznychPAN, Warsaw.
 
32.
Szcześniak Z., 2003. Rozwiązania schronowe jako element inżynierii bezpieczeństwaw zadaniach ochrony ludności i obrony cywilnej. XVII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS-2003”, Zakopane, 3-5.09.2003. Wyd. WAT, Warsaw.
 
33.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414 zezm.) [online] Available from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap..... xsp?id=WDU19940890414 [Accessed 9 Jul 2018].
 
34.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ze zm.) [online] Available from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap..... xsp?id=WDU19971150741&type=2 [Accessed 9 Jul 2018].
 
35.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz. U. z 2007 r nr 114, poz.740. ze zm.) [online] Available from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap..... xsp?id=WDU19971140740 [Accessed 9 Jul 2018].
 
36.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz.590 ze zm.) [online] Available from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap..... xsp?id=WDU20070890590 [Accessed 9 Jul 2018].
 
37.
Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej orazniektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250.) [online] Available from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... [Accessed 9 Jul2018].
 
38.
Wiśniewski B., 2006. Zasadnicze problemy realizacji zadań obronnych resortu sprawwewnętrznych i administracji. MSWiA, Warsaw.
 
39.
Wojewódzka-Król K. (ed), 1999. Rozwój infrastruktury transportu. WydawnictwoUniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
40.
Wojnarowski J., 2013. System obronny Rzeczypospolitej Polskiej. AON, Warsaw.
 
41.
Zięba R., Zając J., 2010. Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowegoPolski, [online] Available from: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_r.... pdf. [Accessed 10 Jul 2018].
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741