RESEARCH PAPER
Property and personal security companies as an important element of the national security system
 
 
More details
Hide details
1
Pedagogical University of Cracow
 
 
Online publication date: 2017-09-24
 
 
Publication date: 2017-09-28
 
 
Security and Defence Quarterly 2017;16(3):20-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author presents the results of research carried out in property and personal security companies. The research was carried out both on the basis of a theoretical method based on qualitative analysis of legal acts, critical analysis of scientific literature as well as the empirical method consisting of using research tools such as questionnaires and expert interviews. The research came up with a positive answer to the question: Is it possible to increase the participation of property and personal security companies in ensuring public safety in Poland? The author believes that it is necessary to create a symbiotic formal and legal system that determines the use of human resources in broadly considered state security and in the process of implementing the objectives of national security policy by all levels of government either, state, local or private. The author notes that enhancing the efficiency of security entities is possible, inter alia, through continuous technological development and the exchange of knowledge between national security entities and the authorities responsible for managing security through regulation. According to him, the exchange of knowledge, experience and information between the public and private sectors, and the implementation of best practices in the field of security for day-to-day practice, improves the effectiveness of security policy. One such preventive measure is the creation of a formal and legal basis for conducting a security policy based on an integrated system of exploitation of experience, in which all entities responsible for the security of the Republic of Poland participate. This publication indicates the direction of action that the author believes should be taken to make better use of the private security sector in the state security system.
 
REFERENCES (39)
1.
Ackoff , R. L., 1969. Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. PWN, Warsaw.
 
2.
Bejgier, W. and Stanejko, B., 2010. Ochrona osób i mienia. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw.
 
3.
Boon, K., 1999. La function d’enquetedans le secteurprive. In H. S. Becker (ed.), Deviance et societe, Berkeley.
 
4.
Czop, A., 2012. System bezpieczeństwa publicznego w Polsce. In W. Hrynicki, J. Piwowarski (eds.), Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refl eksje, 12, Kraków.
 
5.
Czop, A., 2014. Udział fi rm ochrony osób i mienia w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego w Polsce, Wydawnictwo Apeiron, Katowice.
 
6.
Fijałkowski, T., 2011. Straż Gminna, miejska podstawy prawne działania, prawa, obowiązki. Wydawnictwo WBG Bogusław Gierakowski, Warsaw.
 
7.
George, A.L. and Bennett, A., 2005. Case Studies and Th eory Development in the Social Sciences. MIT Press, Cambridge.
 
8.
Gierszewski, J., 2009. Firmy ochrony jako komercyjne organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych podmiotów. In M. Grzybowski (ed.), Logistyka – Komunikacja – Bezpieczeństwo. Wybrane problemy. Gdynia.
 
9.
Kitler, W., 2004. Obrona cywilna. Wydawnictwo AON, Warsaw.
 
10.
Kitler, W. and Skrabacz, A., 2003. Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, Wydawnictwo AON, Warsaw.
 
11.
Kolman, R., 2004. Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifi kacji (magisteria, doktoraty, habilitacje). Wyd. „Branta”, Gdańsk.
 
12.
Korzeniowski, L., 2012. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Difin, Warsaw.
 
13.
Nowicki, Z. T., 1995. Ochrona osób i mienia. Dom Organizatora, Toruń.
 
14.
Ochendowski, E., 2002. Prawo Administracyjne. Dom Organizatora, Toruń.
 
15.
Pajorski, P., 2008. Qui prodest?, BSI Ochrona i Detektywistyka, 7-8.
 
16.
Palczewski, A. and Stach, W., 1999. Ochrona osób i mienia. Warsaw.
 
17.
Piwowarski, J. and Pajorski, P., 2015. Ochrona obiektów. Zarys wybranych zagadnień. Wyższa Szk. Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, Kraków.
 
18.
Podgórski, R. A., 2007. Metodologia badań socjologicznych. Kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów. Fraszka Edukacyjna, Bydgoszcz.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi), DzU z 1998 r., nr 161 poz. 1108.
 
20.
Rozwadowski, M., 2014. Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wyższa Szk. Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, Kraków.
 
21.
Sawaściuk, E., 2003. Niebieska linia, nr 2., Warsaw.
 
22.
Sułek, M., 2009. Bezpieczeństwo narodowe jako kategoria, relacyjno-koncepcyjne metody badań. In P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (eds.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010. vol. 1, Wydawnictwo AON, Warsaw.
 
23.
Szopa T. (ed.), 2009. Niezawodność i bezpieczeństwo. Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw.
 
24.
Tomczyk, Z., 1999. Firmy ochrony osób i mienia, a bezpieczeństwo społeczności lokalnych. In J. Czapska, W. Krupiarz (eds.), Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych. Instytut Spraw Publicznych, Warsaw.
 
25.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553.
 
26.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, DzU z 1971 r., nr 12, poz. 114.
 
27.
Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach, DzU z 2011 r., nr 12, poz. 59 (tekst ujednolicony)
 
28.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, DzU z 2010 r., nr 182, poz. 1228.
 
29.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, DzU z 1997 r., nr 114, poz.740.
 
30.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, DzU z 2011 r., nr 287, poz. 1687, z późn. zm.
 
31.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, DzU z 2010 r., nr 79, poz. 523 z późn. zm.
 
32.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, DzU z 2011 r., nr 116, poz. 6751.
 
33.
Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, DzU z 2013 r., poz. 628.
 
34.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, DzU z 2012 r., poz. 1265 oraz z 2013 r., poz. 21 i 567.
 
35.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, DzU z 2007 r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.
 
36.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, DzU z 2013 r., poz. 568.
 
37.
Wierzbowski, M., 2002. Prawo Administracyjne. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warsaw.
 
38.
Wiśniewski, B. (ed.), 2011. Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wyd. WSPol, Szczytno.
 
39.
Wojnarowski, J. and Babula, J., 2004. Bezpieczeństwo militarne Rzeczpospolitej Polskiej. Wydawnictwo AON, Warsaw.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top