The essence and assumptions of evaluation of crisis response operations
 
More details
Hide details
1
National Defence University, Warsaw, Poland
 
 
Publication date: 2014-03-31
 
 
Security and Defence Quarterly 2014;2(1):45-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper includes discussions about the issue of evaluating CROs. They are an expression of the theoretical exploration of factors and criteria which may have a significant impact on such an evaluation. It should be noted that evaluation of CROs is an important and complex problem, because today, in the real environment dominated by conflicts and crises, there is a real need to involve some of the resources of third party countries to resolve tensions in unstable areas. The need for a response from multinational forces (national, alliance) is dictated by the dynamics of the changes taking place in the security sphere, the multi-dimensionality of crises and conflicts, and their unpredictability (Iraq, Afghanistan). Today it is emphasised that such a commitment will form the basis of future international relations.
 
REFERENCES (13)
1.
Diehl P. F., Peace Operations, Polity Press, 2008, Cambridge.
 
2.
Gotowała J., Lotnictwo we współczesnych konfliktach zbrojnych 1945–2003.
 
3.
Królikowski H. C., Marcinkowski Cz. , Afganistan 2002.
 
4.
Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 
5.
Lambeth B. S. ,NATO’s War for Kosovo: A Strategic and Operational Assessment.
 
6.
Osypowicz M., Denysiuk I., Istota i założenia oceny operacji reagowania kryzysowego [w:] M. Kopczewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Walachowska, Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013.
 
7.
Marszałek M., Dylematy ewaluacji operacji wsparcia pokoju [w:] Sienkiewicz P., Marszałek M., Świeboda H. (red. nauk.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, t. II, AON, Warszawa 2011.
 
8.
Marszałek M., Interwencja humanitarna – typologia, kryteria sukcesu, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 3(76)/2009.
 
9.
NATO’s Opoerational Planning Process. The COPD – Comprehensive Operations Planning Directive, NATO School – Joint Operations Department, pdf.
 
10.
Obszary działań i zadań sił zaangażowanych w odbudowę i utrzymanie bezpieczeństwa w środowisku miejskim, praca naukowo-badawcza nr I.1.7.1.0. pod kierownictwem M. Marszałka, AON, Warszawa 2012
 
11.
Sienkiewicz P., Teoria efektywności systemów, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1987.
 
12.
Sroki J., Rola Polskich Jednostek Wojskowych w siłach utrzymania pokoju na Bliskim Wschodzie. Tyszkiewicz A., Operacje stabilizacyjne na podstawie doświadczeń Polskiej Dywizji Wielonarodowej w Iraku, wyd. BELLONA, Warszawa 2005.
 
13.
Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji;A. Tames, Warriors and Nation Builders.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741
Journals System - logo
Scroll to top