The essence and assumptions of evaluation of crisis response operations
 
More details
Hide details
1
National Defence University, Warsaw, Poland
 
Security and Defence Quarterly 2014;2(1):45–58
 
REFERENCES (13)
1.
Diehl P. F., Peace Operations, Polity Press, 2008, Cambridge.
 
2.
Gotowała J., Lotnictwo we współczesnych konfliktach zbrojnych 1945–2003.
 
3.
Królikowski H. C., Marcinkowski Cz. , Afganistan 2002.
 
4.
Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 
5.
Lambeth B. S. ,NATO’s War for Kosovo: A Strategic and Operational Assessment.
 
6.
Osypowicz M., Denysiuk I., Istota i założenia oceny operacji reagowania kryzysowego [w:] M. Kopczewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Walachowska, Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013.
 
7.
Marszałek M., Dylematy ewaluacji operacji wsparcia pokoju [w:] Sienkiewicz P., Marszałek M., Świeboda H. (red. nauk.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, t. II, AON, Warszawa 2011.
 
8.
Marszałek M., Interwencja humanitarna – typologia, kryteria sukcesu, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 3(76)/2009.
 
9.
NATO’s Opoerational Planning Process. The COPD – Comprehensive Operations Planning Directive, NATO School – Joint Operations Department, pdf.
 
10.
Obszary działań i zadań sił zaangażowanych w odbudowę i utrzymanie bezpieczeństwa w środowisku miejskim, praca naukowo-badawcza nr I.1.7.1.0. pod kierownictwem M. Marszałka, AON, Warszawa 2012
 
11.
Sienkiewicz P., Teoria efektywności systemów, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1987.
 
12.
Sroki J., Rola Polskich Jednostek Wojskowych w siłach utrzymania pokoju na Bliskim Wschodzie. Tyszkiewicz A., Operacje stabilizacyjne na podstawie doświadczeń Polskiej Dywizji Wielonarodowej w Iraku, wyd. BELLONA, Warszawa 2005.
 
13.
Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji;A. Tames, Warriors and Nation Builders.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741