RESEARCH PAPER
The subjective dimension of Security Education
 
More details
Hide details
1
War Studies University, Faculty of National Security
Online publication date: 2018-10-20
Publication date: 2018-10-22
 
Security and Defence Quarterly 2018;21(4):23–37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subjectivity in education is not a new issue. It defines the position and role of participants in educational processes (teacher, students). However, education combined with problems of security may raise some doubts in interpretation. It is about identifying the subjects of security. If you adopt the premise that a set of security subjects is not restricted to man and social groups, then security education should also consider other subjects. Moreover, the hazard society, as a product of the postmodern era involves the need for scientific research and public discussion about man as the subject in the process of education and social relations in general.
 
REFERENCES (15)
1.
Beck, U., 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do nowoczesności. Trans. S. Cieśla.”Scholar” Warsaw.
 
2.
Cieślarczyk, M., 2011. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemówbezpieczeństwa personalnego. UPH, Siedlce.
 
3.
Drabik, K., 2013. Bezpieczeństwo personalne i strukturalne. AON, Warsaw.
 
4.
Fromm, E., 2005. Ucieczka od wolności. Trans. O. and A. Ziemilscy. Czytelnik, Warsaw.
 
5.
Gazzaniga, M., 2011. Istota człowieczeństwa, Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Trans. A. Nowak. Wyd. „Smak Słowa”, Sopot.
 
6.
Giddens, A., 2007. Nowoczesność i tożsamość. Trans. A Szułżycka. PWN, Warsaw.
 
7.
Giddens, A., 2008. Konsekwencje nowoczesności. Trans. E. Klekot. WydawnictwoUniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
8.
Jarmoch, E., Jaroń, J. and Trzpil, I.A., (eds) 2007. Ewolucja koncepcji natury ludzkiejw świetle nauk fi lozofi cznych, psychologii, teologii i politologii. Wydawnictwo AkademiiPodlaskiej, Siedlce.
 
9.
Kant, I., 1972. Krytyka praktycznego rozumu. Trans. J. Gałecki. PWN, Warsaw.
 
10.
Kiepas, A., 2007. Technika a natura ludzka – dwa paradygmaty: Jean Jacques Rousseaui Immanuel Kant. In E. Jarmoch, J. Jaroń, and I.A. Trzpil (eds), Ewolucja koncepcjinatury ludzkiej w świetle nauk fi lozofi cznych, psychologii, teologii i politologii. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 
11.
Łobocki, M., 1998. Altruizm i wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
12.
Popper, K.R., 2006. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Vol.1. Trans. H. Krahelska. PWN, Warsaw.
 
13.
Rosa, R., Świniarski, J., (eds) 2010. Edukacja dla bezpieczeństwa-bezpieczeństwo w edukacji. niwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce.
 
14.
Tatarkiewicz, W., 2003. Historia fi lozofi i. Vol 1. PWN, Warsaw.
 
15.
Urbanek, A., 2015. W poszukiwaniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego. Akademia Pomorska, Słupsk.
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741