RESEARCH PAPER
Unmanned Aerial Vehicles in the protection of the elements of a country’s critical infrastructure – selected directions of development
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, Polska
2
Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Online publication date: 2018-12-20
Publication date: 2018-12-30
 
Security and Defence Quarterly 2018;22(5):3–19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper explores the directions for the application of unmanned aerial vehicles in the provision of security to vital elements of a country’s critical infrastructure. The analysis focuses on two paths of development: the first one refers to the transportation system, the latter is related to the gas supply network – the basic components of a country’s critical infrastructure. The first section of this paper will examine the current state of knowledge in the field, and is designed as a reference of terminology pertaining to unmanned aerial vehicles (definitions and classification). The section shall furthermore provide a basis for and a contribution to the developed conceptual-semantic framework for UAV research. The first direction of development is described in terms of the characteristics and assumptions of the system; this includes an overview of the specific requirements of the unmanned platform itself, as well as the elements of the system, such as a local monitoring centre and other components. Furthermore, this section provides the overview of the designated mobile application, whose development is expected to improve the efficiency of system operation, which is a conceptual novelty considering similar developments. The second direction concerns the development of an unmanned system of production, storage, and use of chemical and radioactive substances, including pipelines for hazardous substances. The programme that fits perfectly in the framework of the second considered branch of development is “Cricket” [Polish: “Świerszcz”] – a programme implemented in the periodic inspection of gas supply infrastructure. The description of the programme in question included specifying the technical and operational requirements for the fight devices as well as for the equipment.
 
REFERENCES (18)
1.
AAP-6, 2011. Słownik terminów i defi nicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje w NATO, Brussels.
 
2.
Antunes J., 2017. Presenting the FLIR Duo at CES. New Thermal Imaging Devices for Your Drones.
 
3.
Atherton K.D., 2016. Air Mule Hovercraft. Ambulance Files Autonomously, Rescue robocops January, 11.
 
4.
Berner B. and Chojnacki J., 2016. Koncepcja wykorzystania dronów w ratownictwie drogowym. Bezpieczeństwo i Ekologia.
 
5.
Berner B. and Chojnacki J., 2016. Wykorzystanie dronów do transportu towarów. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 8.
 
6.
Bielawski R., 2015. Wybrane zagadnienia z budowy statków powietrznych. Defi nicje, pojęcia i klasyfi kacje, Akademia Obrony Narodowej, Warsaw.
 
7.
Grenda B., 2011. The Air Force network centric management. Journal of KONBiN 3(19).
 
8.
Janowczyk B., 2015. Reagowanie na zagrożenia związane z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Biuletyn kwartalnego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 11.
 
9.
Keyhelp: The Smart Help Drone, [online] https://www.indiegogo.com/proj... smart-help-drone#/ [Accessed 25 Sep 2018].
 
10.
Levin E., Zarnowski A, McCarty J.L., Bialas J., Banaszek A and Banaszek S., 2016. Feasibility study of inexpensive thermal sensors and small UAS deployment for living human detection in rescue missions application scenarios. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B8, XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic.
 
11.
Ortofotomapa cyfrowa i Numeryczny Model Terenu, 2017. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji.
 
12.
Pożar gazociągu w Murowanej Goślinie: przyczyny zbada specjalna komisja, 2018 [online] https://poznan.onet.pl/pozar-g... komisja/gw9xb2k [Accessed 25 Sep 2018].
 
13.
Przekwas A. and Jaroszuk R., 2009. Bezzałogowe statki powietrzne w rozpoznaniu wojskowym, Przegląd Wojsk Lądowych, 7.
 
14.
Rożenek R., Przasnyski J. and Gemza M., 2015. Kwalifi kacja zdarzeń drogowych oraz polecenia i sygnały wydawane przez policjanta na miejscu zdarzenia drogowego, Centrum szkolenia Policji, Legionowo.
 
15.
Sawicki P., 2012. Bezzałogowe aparaty latające UAV w fotogrametrii i teledetekcji – stan obecny i kierunki rozwoju. Archiwum Fotogrametrii, Kartografi i i Teledetekcji, 23.
 
16.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r. Nr 89, poz. 590, art. 3).
 
17.
Waharte S. and Trigoni N., 2017. Supporting Search and Rescue Operations with UAVs, University of Oxford, Computing Laboratory, Oxford, United Kingdom.
 
18.
Zalewski P., 2001. Klasyfi kacja UAV: zasięg, pułap i długotrwałość na podstawie – system klasyfi kacji UAV wg. standardów NATO, Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 12.
 
 
CITATIONS (4):
1.
Hypersonic Resources as Contemporary Threat to National Security. Analysis of Current State of Research
Radosław Bielawski
Kwartalnik "Bellona"
 
2.
The rules and organization of air traffic at airstrips during military operations: Based on experience gained on missions in Chad and Afghanistan
Rafał Zajkowski
Security and Defence Quarterly
 
3.
Current Problems of Joint Fire Support in the Polish Armed Forces
Jarosław Neffe, Paweł Rabiej, Michał Rawłuszko
Przegląd Nauk o Obronności
 
4.
Multi-UAV Routing for Critical Iinfrastructure Monitoring Considering Failures of UAVs : Reliability Models, Rerouting Algorithms, Industrial Case
Ihor Kliushnikov, Vyacheslav Kharchenko, Herman Fesenko, Elena Zaitseva
2021 International Conference on Information and Digital Technologies (IDT)
 
eISSN:2544-994X
ISSN:2300-8741